اعضای هیئت مدیره شرکت پر سپید خاورمیانه به قرار زیر می‌باشند:

محمد عصمتی

رئیس هیئت مدیره

فاطمه دیبا زرآبادی پور

مدیر عامل

سامان کتابی

نایب رئیس هیئت مدیره