واحدهای تولیدی

سمنان-گرمسار

گرمسار- کوشک- تولید مرغ سبز گوشتی

گرمسار- سنرد- تولید مرغ سبز گوشتی- 48000 قطعه

گرمسار- جاده حصار نرسیده به کردوان- تولید مرغ سبز گوشتی

گرمسار- تولید مرغ سبز گوشتی

سمنان-ایوانکی

ایوانکی- آسینه دشت- تولید مرغ سبز گوشتی- 19000 قطعه

ایوانکی- سیالک- تولید مرغ گوشتی- 33000 قطعه

ایوانکی- جهاد آباد- تولید مرغ گوشتی- 63000 قطعه

ایوانکی- تولید مرغ گوشتی- 25000 قطعه
سوله مرغداری4

سمنان-آرادان

آرادان- خلخالیه- تولید مرغ سبز گوشتی

آرادان- خلخالیه- تولید مرغ سبز گوشتی- 20000 قطعه